Restauratie

In 2017 zijn wij eigenaar geworden van dit prachtige landgoed. Wij hebben ons als doel gesteld om Landgoed Persijn in de oorspronkelijke staat te restaureren. Om tot een succesvolle oorspronkelijke restauratie te komen, wordt het originele ontwerp van Hendrik Copijn als leidraad genomen.

Noordelijk gedeelte

Het noordelijke gedeelte is momenteel in gebruik als weiland. In dit gedeelte zullen de omstreeks 1920-1930 gedempte waterpartijen opnieuw worden aangelegd. Deze waterpartijen zullen bovendien voorzien worden van natuurvriendelijke oevers. Aan de oostrand van dit water zal het vroegere eiken- en beukenbos opnieuw aangeplant worden. Het middendeel hiervan zal open worden gehouden en benut worden voor zogenaamde extensieve beweiding. De watergangen zullen in intensief overleg met het waterschap worden voorzien van natuurvriendelijke oevers. Dit is uiteraard van belang voor het behoud en de versterking van de ecologische waarden in het plangebied.

Kern

Het meer zuidelijk gelegen gedeelte, ofwel de kern, kenmerkt zich door een aantal bebouwingen, waaronder de rijksmonumenten Huis Persijn en het zogenaamde 'tuinmanshuis'. De restauratie van het kerngebied bestaat allereerst uit het verwijderen van de na de Tweede Wereldoorlog aangelegde parkeer- en speelplaatsen. Daarnaast zijn ook de zichtlijnen en paden door de jaren heen aangepast en deze zullen dan ook in oorsponkelijke staat worden teruggebracht. Tenslotte zal de oorspronkelijke moes- en fruittuin inclusief tuinderskas worden hersteld.

Buitenplaats of landgoed?

Vaak zien we dat de termen buitenplaats en landgoed op een onjuiste manier worden toegepast. Een buitenplaats is een van oorsprong tweede huis op het platteland (naast een huis in de stad), dat in eerste instantie geen permanente woonfunctie had en gebruikt werd voor vermaak (recreatie). Een landgoed is een ruimtelijke eenheid aan elkaar grenzend land met landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden en met een economische functie, zoals landbouw, wonen, werken, of recreatie.

Overzichtskaart Persijn