Zonnepark A27/Koningin Wilhelminaweg

Aangezien natuur en ecologie voor ons een cruciaal onderdeel zijn van een prettig leef- en werkklimaat, zijn wij vóór de energietransitie. Een zonnepark tussen de A27 en de Wilheminaweg in Maartensdijk kan een goede invulling daarin zijn, mits voldaan wordt aan bepaalde kritische succesfactoren.

Effect op de omgeving

Wij zijn voorstander van een effectieve energietransitie en een zonnepark is een uitgelezen mogelijkheid dit te bewerkstelligen. Met een gedegen zonnepark project kan er uiting worden gegeven aan de belangen van de lokale ecologie, de belangen van buren, de gemeente, direct omwonenden en de samenleving als geheel. In het verleden is er een initiatief geweest om op weilanden direct naast ons landgoed (tussen de A27 en de Wilhelminaweg) een zonneweide aan te leggen. Dit initiatief strandde in het vergunningstraject mede omdat aan een aantal kritische succesfactoren niet kon worden voldaan. Dit terwijl de gekozen locatie wél mogelijkheden biedt om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Wij vertellen u dan ook graag meer over wat wij als kritische succesfactoren zien voor een zonnepark aan de A27/Wilhelminaweg in Maartensdijk.

Lokaal initiatief: Het is van cruciaal belang dat een zonnepark een lokaal initiatief is, waarbij er ook structureel waarde gecreëerd wordt voor direct omwonenden, buren en de gemeente. Door er zorg voor te dragen dat er structureel minimaal 50% terugvloeit naar direct omwonenden, buren en de gemeente wordt daarmee een goede eerste stap gezet. Hiermee worden zij gecompenseerd voor de negatieve gevolgen waarmee zij geconfronteerd worden. Daarnaast wordt er direct een sterk lokaal draagvlak gecreëerd: een goede eerste stap in ieder duurzaamheidsproject.

Beperking overlast: voor omwonenden is een zonnepark een ingrijpende factor in de omgeving. Het is daarom van belang om effectief en klein te denken. Wij zijn dan ook voorstander om een zonnepark op deze plek maximaal 5 hectare groot te maken en zoveel mogelijk te verplaatsen naar daar waar al overlast is: de snelweg. Op deze manier wordt de overlast zoveel als mogelijk beperkt en wordt met lokale belangen meebewogen.

Behoud lokale ecologie: In onze omgeving is een unieke ecologische structuur. De hoogte en omvang van een zonnepark kan een negatief effect hebben op de lokale ecologie en hiermee dient rekening gehouden te worden in de planvorming.

Een effectieve instandshoudingstermijn: Bij bepaalde zonnepark projecten wordt gevraagd om een lange instandhoudingstermijn: soms tot wel 30 jaar. Om het een en ander in perspectief te zetten: de eerste GSM werd in 1998 (20 jaar geleden) in bedrijf genomen en de Berlijnse muur viel ruim 30 jaar geleden in 1989. Een effectievere instandhoudingstermijn is 15 jaar.

Geluidsweerkaatsing: In de planvorming dient een zonnepark rekening te houden met geluidsweerkaatsing, aangezien dit een direct effect heeft op omwoners, dieren en de algehele omgeving. Vooral met de A27, die een meter hoger is dan het zonnepark, zal het geluid alle kanten opkaatsen.

Zicht houden op monumentale spoorbogen: Het spoorbaanvak Utrecht-Hilversum werd in 1863 aangelegd. De spoorbogen zijn dan ook rijksmonumenten. Mede hierom is het van belang om de monumentale spoorbogen niet aan het zicht vanaf de Wilhelminaweg te onttrekken. 

Effect op Landgoed Persijn

Uiteraard denken wij dat een zonnepark in de directe nabijheid van Landgoed Persijn effect kan hebben op ons landgoed. Een zonnepark kan inpasbaar zijn, indien er uiteraard wordt gekeken naar het effect op ons landgoed. Allereerst zijn hierbij onze monumentale zichtlijnen op ons landgoed van belang. Daarnaast is het van belang dat een zonnepark het foerageerterrein van 'onze' dassen en ooievaars niet aantast. 

Effect op foerageerterrein: In de buurt van ons landgoed zijn foerageerterreinen te vinden voor onder andere dassen en ooievaars. Hier dient in de plannen rekening mee te worden gehouden. 

Historische zichtlijnen: Ons Landgoed staat bekend om haar historische monumentale zichtlijnen. Een zonnepark dient rekening te houden met deze zichtlijnen en deze doorgangen dienen ook in de plannen (ruim) bemeten te zijn. 

Verstoring uitzicht: Het is van belang dat vanuit het hoofdgebouw het uitzicht wordt gewaarborgd, zowel van de begane grond, de eerste als de tweede verdieping. Dit is een advies van de welstandscommissie en dient uiteraard in de plannen te worden opgenomen. 

Praktische invulling zonnepanelen

Bedekkingsgraad van maximaal 50%: Om te voorkomen dat de bodem uitdroogt en om de vegetatie vitaal te houden is het van belang om de bedekkingsgraad van de zonnepanelen te beperken tot 50%. Door de zonnepanelen ten minste 3 meter onderlinge afstand te laten houden wordt deze bedekkingsgraad gerealiseerd en bovendien het (negatieve) effect op de lokale biodiversiteit zo klein mogelijk gehouden.

Openheid in oost-west oriëntatie: Indien een projectontwikkelaar de keuze maakt om de zonnepanelen in een oost-west oriëntatie in te plannen dan dienen de zonnepanelen met een minimale afstand in de nok van elkaar af gebouwd te worden. Zo blijft de ondergrond bereikbaar voor water en licht.

Kortom

Wij zijn helemaal voor de energietransitie. Een zonnepark langs A27 en de Wilhelminaweg kan daarbij inpasbaar zijn indien er voldoende lokaal draagvlak is (wanneer er meer dan 50% van het project daadwerkelijk terugvloeit naar buren, omwonenden en de gemeente), indien rekening wordt gehouden met de flora, fauna en het woongenot van omwonenden, indien het zonnepark op deze plek maximaal 5 hectare bedraagt en indien de instandshoudingstermijn maximaal 15 jaar is.

Links naar kritische artikelen

Elektriciteitsnetwerk Utrecht vol. Bron: NOS Journaal.
PFAS in zonnepanelen. Bron: Solarmagazine.